De Waarde Van Je Woning Berekenen

U kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen in de gemeente Groningen. Huizeneigenaren hebben nogal eens de neiging om tegen beter weten in vast te houden aan een veel te hoge waardebepaling van het onroerend goed, zeker als men nog eens gaat verwijzen naar een taxatierapport wat veel te lang geleden is opgemaakt om nog realistisch zijn.

Een taxateur werkt binnen een vastgesteld werkgebied en na acceptatie van de opdracht maakt de taxateur het taxatierapport op en verklaart -op basis van zijn eigen expertise én lokale kennis -de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de modelwaarden.

In hoger beroep stelt de belanghebbende dat de Heffingsambtenaar ten onrechte het object buiten beschouwing heeft gelaten op grond van de omstandigheid dat dit object door echtscheiding onder de marktwaarde verkocht is. Er was weliswaar sprake van een echtscheiding van de verkopers, maar de uiteindelijke verkoopprijs is op normale wijze tot stand gekomen.

Voor zoiets als een huis is het over het algemeen wel de bedoeling dat de waarde vastgesteld wordt via een officiële taxatie, als je het beide er over eens zijn en één van jullie gaat het huis overnemen kun je wel de makelaar aangeven een minnelijke taxatie te doen omdat het niet voor de algemene verkoop is maar ivm scheiding.

4 Bij de berekening van de vervangingswaarde, bedoeld in artikel 17, derde lid, van de wet voor bedrijfsmatig gebruikte onroerende zaken wordt een zodanige factor voor functionele veroudering toegepast dat de waarde overeenkomt met de bedrijfswaarde van die onroerende zaak rekening houdend met de economische situatie in de desbetreffende branche of bedrijfstak.

Bij overschrijding van die termijn of als er sprake is van een onvolledige aangifte en gehele of gedeeltelijke wanbetaling betreffende de rechten, is er een maandelijkse rente wegens te late betaling verschuldigd, die wordt verlangd door de Belastingdienst vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van de termijn.

Wij helpen graag bij de aankoop of verkoop van uw huis, door onze uitgekiende strategie bent u van succes verzekerd, zowel voor de aankoop als verkoop begeleiden wij het gehele traject van bezichtiging tot (en zelfs daarna) de overdracht bij de notaris zodat u alleen maar na hoeft te denken over de leuke zaken.

Bij bestaande woningen wordt die meestal geschat (getaxeerd) op 80 à 85% van vrije verkoopwaarde, afhankelijk van de marktomstandigheden en de courantheid van het website pand en bij nieuwbouwhuizen gaat men meestal uit van 90% van de koop-/aanneemsom, inclusief de eventuele kosten van meerwerk.

Jacobs: ‘Ga niet in op de vraag van de verkoopmakelaar hoe je het huis zou willen inrichten, die fout maakte ik bij mijn vorige huis.' De makelaar speelt dan in op je gevoel, weet dan dat je een woning graag wil en zal niet zo snel zakken met de prijs.

Via berekende de rechtbank deze contante waarde (bij een jaarlijks rendement van 4% gedurende 10 jaar) op een bedrag van € 20.000,-, waardoor de vrouw volgens de rechtbank gehouden was een verrekenvordering terzake van de onderwaarde van de woning te voldoen van € 10.000,- in plaats van € 15.000,-.

Ingeval scheidende koppels over een onroerend goed beschikken -woning, appartement, grond- dient er in de scheidingsregelingsovereenkomst beschreven hoe en onder welke voorwaarden de toebedeling zal gebeuren, en welke waarde aan het goed wordt toegekend.

Het enigste waarin de banken dan nog verschillen is de eis met betrekking tot de afstand waarop de taxateur van het te taxeren object gevestigd is. De ASR staat bekend als zeer streng met een eis van maximaal 20 kilometer, maar gemiddeld wordt een afstand van 30 kilometer geaccepteerd door bijna alle geldverstrekkers.

Het CBS publiceerde onlangs cijfers over hoeveel geld mensen in 2014 nalieten Ruim 13 procent van de overledenen laat 200.000 euro of meer na. Meer dan 60 procent heeft minder dan 50.000 euro, 18 procent bezat minder dan 1000 euro, waarvan 8000 mensen een schuld nalieten.

In de lezing die ik onder de titel WAARVAN AKTE op 15 april 2014 heb gehouden in het Centre Ceramique (bibliotheek in Maastricht) heb ik aandacht besteed aan de AWBZ en de verhoogde eigen bijdrage en de (on)mogelijkheden om het interen op het vermogen te voorkomen.

Omdat de waarde van een nalatenschap hierdoor niet altijd makkelijk vast is te stellen, geldt voor goederen deze regel: de waarde van zaken uit een erfenis is het bedrag dat ze zouden hebben opgebracht als ze op de dag van overlijden aan de hoogste bieder zouden zijn verkocht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *